Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Základní škola  mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola  a mateřská škole letce Františka Nováka Sokoleč, rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Přijetí k základnímu vzdělávání – rozhodnutí    

Pořadové číslo                       Registrační číslo                    Spisová značka

  1.                                                         1                                 Z 01/2015
  2.                                                         2                                 Z 02/2015
  3.                                                         3                                 Z 03/2015
  4.                                                         4                                 Z 04/2015
  5.                                                         5                                 Z 05/2015
  6.                                                         7                                 Z 07/2015
  7.                                                         9                                 Z 09/2015                  

od školního roku 2015/2016, v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy letce Františka Nováka, která rozhodnutí vydala.

V Sokolči dne: 30.1.2015

                                                                                              Mgr. Iveta Zahajská

                                                                                                  ředitelka školy

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.