Vážení rodiče, zápis do první třídy bude probíhat v termínu od 7.4. 2020 do 21.4.2020.

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole, tedy součástí zápisu nebude motivační či jiná část, ale pouze formální část.

Žádost o zápis dítěte je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem. Za písemnou podobu se považuje i zaslání žádosti datovou schránkou. Tento požadavek vyplývá z § 37 odst. 4 správního řádu. V praxi to znamená, že žádost o zápis dítěte lze podat:

 -poštou: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost vytiskne, vyplní,

  vlastnoručně podepíše a odešle prostřednictvím pošty škole.

– prostřednictvím datové schránky: pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců

  zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost jejím prostřednictvím. Zprávou

  poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové

  schránky odeslána. Je nerozhodné, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou

  schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Pozor! Nelze poslat datovou

  zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců

  společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti.

  datová schránka: uuapme6

– prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Pozor! Prostý e-mail

  bez elektronického podpisu nestačí.

   reditelna@skola-sokolec.cz

 – osobně: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost odevzdá na podatelně

   školy – prosím po domluvě. Tel.: 606476783

 

Formuláře si můžete stáhnout  na stránkách školy v sekci  Naše škola ‣ dokumenty.

Pokud nemáte možnost tisku, lze si je vyzvednout v zádveří školy.

K žádosti o odklad povinné školní docházky doložte zprávu z PPP.