Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace, níže uvedeným žadatelům

Žáci první třídy ve školním roce 2023/2024:

Pořadové číslo Registrační číslo Spisový znak

1. Z232401 Z 01/2023 přijat/a
2. Z232402 Z 02/2023 přijat/a
3. Z232404 Z 04/2023 přijat/a
4. Z232405 Z 05/2023 přijat/a
5. Z232407 Z 07/2023 přijat/a
6. Z232408 Z 08/2023 přijat/a
7. Z232409 Z 09/2023 přijat/a
8. Z232410 Z 10/2023 přijat/a
9. Z232411 Z 11/2023 přijat/a
10. Z232412 Z 12/2023 přijat/a
11. Z232413 Z 13/2023 přijat/a
12. Z232414 Z 14/2023 přijat/a
13. Z232416 Z 16/2023 přijat/a

Žadatelům, registrační číslo Z232403, Z232406 a Z232415, se povoluje odklad povinné školní docházky.
Odůvodnění:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, podané dne 11.4.2023 prostřednictvím zákonného zástupce. Po zvážení skutečnosti zjištěných při zápisu, zejména přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje

Datum vyvěšení: 26.4.2023 Zpracovala: Mgr. Lucie Sladká