Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §46, §165 odst.2 a § 183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace, níže uvedeným žadatelům

Pořadové číslo           Registrační číslo        Spisový znak

  1. Z222301                     Z 01/2022                přijat/a
  2. Z222302                     Z 02/2022                přijat/a
  3. Z222303                     Z 03/2022                přijat/a
  4. Z222304                     Z 04/2022                přijat/a
  5. Z222305                     Z 05/2022                přijat/a
  6. Z222306                     Z 06/2022                přijat/a
  7. Z222307                     Z 07/2022                přijat/a
  8. Z222308                     Z 08/2022                přijat/a
  9. Z222311                     Z 11/2022                přijat/a
  10. Z222312                   Z 12/2022                přijat/a

Žadatelům, registrační číslo  Z222309 a Z222310, se povoluje odklad povinné školní docházky.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti, podané dne 12.4.2022 prostřednictvím zákonného zástupce. Po zvážení skutečnosti zjištěných při zápisu, zejména přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vyvěšení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola letce Františka Nováka Sokoleč, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje

Datum vyvěšení: 4.5.2022

Zpracovala: Mgr. Lucie Sladká